Adatkezelési tájékoztató táraságunkhoz állás céljából jelentkezők részére

Adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek

 

 1. 1.   Az adatkezelő ismertetése

 

 

Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

ADAMDESIGN CART Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Adószám: 22774121243

Cégjegyzékszám: 01 09 942946

 

Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelemmel kapcsolatos kontakt:

Szilas Ádám üv.

Email : adam@szilas.com

Telefon: +36 20 969 9388

 

Az adatkezelés elsősorban az alábbi jogszabályok szerint történik:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak:

 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 

 1. 2.   Az adatkezelés ismertetése

Az adatkezelés célja: Társaságunkhoz eljuttatott jelentkezések elbírálása, a felvételi eljárás lebonyolítása. Annak érdekében hogy megtaláljuk a számunka leginkább megfelelő leendő kollégát, meg kell ismerünk szakmai múltját, végzettségét, korábbi tapasztalatait, stb, mely személyes adatok kezelésével jár.

 

A kezelt adatok: A jelentkező önéletrajzában, motivációs levelében megadott személyes adatok, jellemzően név, cím, telefonszám, email cím, lakcím, életkor, végzettség

 

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tehát az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja.

 

Ön az önéletrajza beküldésével egyértelmű kifejezi, hogy szándékozik az állást betölteni. Kiválasztás során elengedhetetlen felmérnünk az ön tulajdonságait, alkalmasságát, hogy meg tudjuk ítélni, akarunk-e Önnel munkaszerződést kötni.

 

Az személyes adatok forrása: Ön, aki az adott állásra jelentkezik

 

Az személyes adatok címzettje(i): Önéletrajzát társaságunk azon munkavállalói kezelik akik az adott állás betöltéséhez szükséges kiválasztásnál döntési jogkörrel rendelkeznek.

Mivel Ön önéletrajzát elektronikus formában küldi be, így a jelentkezések feldolgozásához adatfeldolgozó szogáltatását vesszük igénybe:

Levelezőrendszerünket a Total Studio Kft. (1043 Budapest, Kassai utca 11. 4. em. 24.) üzemelteti.

 

Az adatkezelés időtartama: Az állás végleges betöltéséig kezeljük személyes adatait, mely esetünkben a kiválasztott kolléga próbaidőjének leteltéig tart.

 

Személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –törlését vagy zárolását

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározotthatárideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  • Az Adatkezelő –az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  • Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
  • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő az előbbiekben hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulni.

 

 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel

szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott

vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a

személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi

aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az

Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll,

illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy

ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek

valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu 
 
 

Adamdesign Studio. Architecture.Interior.Real estate. Minden jog fenntartva 2005-2016.

Honlapk茅sz铆t茅s, t谩rhely, domain, banner, webdesign, grafika